Правна култура
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА ПОМОЩ В ЧУЖБИНА?

Правото на правна помощ позволява на онези, които не разполагат с достатъчно финансови средства, да заплатят разходите за съдебно дело или законно представителство. Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства.

Представете си ситуация, при която вие сте в спор с лице от вашата собствена държава или от друга държава и желаете да отнесете въпроса до съда, или ситуация, при която от вас се изисква да се защитавате, ако другата страна заведе дело срещу вас. Представете си ситуация, при която вие сте обвинен в престъпление във вашата собствена държава или в друга държава и не можете да си позволите правна консултация и/или представителство преди наказателното производство. Във всеки от тези примери вие можете да кандидатствате за правна помощ.

Правото на правна помощ е залегнало в:

  • Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) — член 6, параграф 3, буква в) от EКПЧ гарантира правото на правна подкрепа, когато ответникът не разполага с достатъчни средства, за да заплати за правна подкрепа, както и на безплатна правна помощ, когато това е в интерес на правосъдието.
  • Хартата на основните права на Европейския съюз: член 47 от Хартата гласи, че на лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Правна помощ в граждански производства при спорове в държавата на пребиваване

Във всички държави-членки на ЕС съществува система за правна помощ. Ако сте в спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице в държавата, в която пребивавате, и не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заплатите разходите по съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ съгласно съществуващите национални разпоредби.

Трансгранични спорове

Ако сте в спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице от чужбина и не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заведете съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ за трансгранични спорове.

С цел да се улесни  достъпът до правна помощ по граждански и търговски дела беше приета директива относно правната помощ при трансграничните спорове. Тя обхваща предоставянето на съвети преди съдебния процес с оглед постигане на споразумение преди започване на съдебното производство; правна подкрепа при внасяне на делото в съда и представителство от адвокат в съда и подпомагане при или освобождаване от процесуалните разходи.

Правна помощ в наказателни производства

Държавите-членки имат свое законодателство, установяващо начините, по които може да се предоставя правна помощ при наказателни производства в рамките на тяхната компетентност.

 

Източник: https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid-55-bg.do