Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

handshakeКАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ

Правната помощ се оганизира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети (НБПП).

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г.

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Организацията на работата на НБПП, структурата, съставът и функциите на отделните звена в неговата администрация се определят с правилник, който се приема от Министерския съвет.

Право на правна помощ имат: социално слаби физически лица; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора и др.; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.

Нямат право на правна помощ: еднолични търговци; юридически лица – търговски дружества, кооперации и др.

Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети осигуряват консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело; подготовка на документи за завеждане на дело; процесуално представителство /защита от адвокат/ по вече образувано в съда дело; представителство /защита от адвокат/ при задържане от органите на МВР.

За да получите правна помощ трябва да подадете молба до НБПП – за консултация и подготовка на документи за образуване на дело, като приложите допълнителни документи. Ако вече има образувано дело, трябва да изпратите молба до съда и да докажете с документи, че не разполагате с достатъчно финансови средства, за да упълномощите адвокат.

Подробности за необходимите документи и условията за получаване на правна помощ, на сайта на НБПП:

http://www.nbpp.government.bg/

Преди и по време на делото Вие не дължите на служебния адвокат никакво заплащане.

Ако бъдете осъден или загубите изцяло или частично делото, Вие ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал.

Правната помощ не обхваща заплащането на такси и разноски за експертизи и вещи лица по производството, освен ако сте освободен от съда, поради това че сте социално слаб.

 


КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА ПОМОЩ В ЧУЖБИНА?

Правото на правна помощ позволява на онези, които не разполагат с достатъчно финансови средства, да заплатят разходите за съдебно дело или законно представителство. Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства.

Представете си ситуация, при която вие сте в спор с лице от вашата собствена държава или от друга държава и желаете да отнесете въпроса до съда, или ситуация, при която от вас се изисква да се защитавате, ако другата страна заведе дело срещу вас. Представете си ситуация, при която вие сте обвинен в престъпление във вашата собствена държава или в друга държава и не можете да си позволите правна консултация и/или представителство преди наказателното производство. Във всеки от тези примери вие можете да кандидатствате за правна помощ.

Правото на правна помощ е залегнало в:

  • Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) — член 6, параграф 3, буква в) от EКПЧ гарантира правото на правна подкрепа, когато ответникът не разполага с достатъчни средства, за да заплати за правна подкрепа, както и на безплатна правна помощ, когато това е в интерес на правосъдието.
  • Хартата на основните права на Европейския съюз: член 47 от Хартата гласи, че на лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Правна помощ в граждански производства при спорове в държавата на пребиваване

Във всички държави-членки на ЕС съществува система за правна помощ. Ако сте в спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице в държавата, в която пребивавате, и не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заплатите разходите по съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ съгласно съществуващите национални разпоредби.

Трансгранични спорове

Ако сте в спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице от чужбина и не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заведете съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ за трансгранични спорове.

С цел да се улесни  достъпът до правна помощ по граждански и търговски дела беше приета директива относно правната помощ при трансграничните спорове. Тя обхваща предоставянето на съвети преди съдебния процес с оглед постигане на споразумение преди започване на съдебното производство; правна подкрепа при внасяне на делото в съда и представителство от адвокат в съда и подпомагане при или освобождаване от процесуалните разходи.

Правна помощ в наказателни производства

Държавите-членки имат свое законодателство, установяващо начините, по които може да се предоставя правна помощ при наказателни производства в рамките на тяхната компетентност.

 

Източник: https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid-55-bg.do