Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

 1. Препращане към медиация

Процедурата по медиация започва:

 • след препращане от съдията / съдебния състав с информационен формуляр по висящ спор тук и за въззивни дела тук
 • по инициатива на едната/двете страни чрез подаване на заявление.

Страните имат право на избор на медиатор/и от списъка към Центъра.

При невъзможност страните да изберат медиатор/и, такива се определят от координатора към съответния съд.

 1. Етапи на процедурата по медиация

2.1.Процедурата по медиация започва с подписване на декларация за неразгласяване на информация от страните, участващи в процедурата по медиация, както и споразумение за медиация

2.2. Уводни думи от медиатора

2.3. Провеждане на общи и индивидуални срещи между страните и медиатора/ите

2.4. Основания за спиране на процедурата (чл. 14 от ЗМ)

Медиацията се спира:

 • по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 • при смърт на медиатора;
 • в случаите, предвидени в чл. 10, ал. 3.

Ако медиацията се провежда по време на висящо производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата по медиация.

2.5. Основания за прекратяване на процедурата (чл.15 от ЗМ)

Процедурата по медиация се прекратява:

 • с постигането на споразумение между страните (по чл. 16 от ЗМ);
 • по взаимно съгласие на страните;
 • при отказ на една от страните;
 • при смърт на страна по спора;
 • при прекратяване на юридическото лице - страна по спора;
 • с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.
 1. Доклад за обратна връзка

В срок до 3 дни медиаторът има задължението да изпрати към решаващия съдебен състав доклад за резултата от приключилата процедура.

 1. Производство по делото

След приключване на процедурата по медиация висящото производство по делото, което е било спряно, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона.

В случай, че страните са постигнали споразумение, същото се одобрява от съда и производството по делото се прекратява.

В случай, че страните не са постигнали споразумение, производството по делото продължава.

Страните имат възможност да изразят мнението си от работата на медиатора чрез попълване на анкетен лист при съответния координатор.