Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Окръжен и Районен съд във Варна. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове.

Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица.

Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

- заплаха или насилие между страните;

- налице е конфликт на ценности;

- необходимо е публично  огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд Варна:

Окръжен съд - Варна

Районен съд - Варна

Районен съд - Девня

Районен съд - Провадия.

Центърът е разположен на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна
служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12.


ПРЕАМБЮЛ

Настоящите правила уреждат дейността на Център за медиация към Окръжен съд – Варна (ВОС), Районен съд – Варна (ВРС), Районен съд – Девня (ДРС) и Районен съд – Провадия (ПРС) чрез публичност и достъпност на информацията за дейността и вписаните медиатори.

Центърът за медиация бе създаден през 2015г, за да се популяризира медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове и за подпомагане на страните по вече образувани съдебни дела доброволно да уредят отношенията си чрез помощта на трето неутрално лице-медиатор.

Качеството на услугата, предоставена от медиаторите, вписани в списъка, ангажира имиджа на съда. Затова се разчита кандидатите да имат вече придобит опит и да притежават личностни качества, които им дават възможност да се справят успешно.Изискванията за подбор на кандидатите за медиатори са обусловени от това, че страните вече са в напреднала фаза на конфликт, направили са съответните разходи за завеждане на делото, както и за ангажирането на процесуален представител и други съпътстващи разноски. Това обуславя необходимостта от съответните умения както на съда да ги насочи към медиация, така и на самите медиатори. Този факт определя нуждата от въвеждане както на правила за работата на Центъра по медиация към съдебния район на Варненски окръжен съд, така и за кандидатите за медиатори към Центъра.

ЦЕЛ НА ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ ВОС И ВРС

Центърът е създаден, за да подпомогне страните по съдебните дела в района на Окръжен съд- Варна да разрешат доброволно споровете помежду си, като ги насочи към алтернативния способ на медиацията.

СРЕДСТВА

Постигането на целта се осъществява чрез:

1)      ИНФОРМИРАНЕ на страните по споровете за съществуващата възможност да ползват безвъзмездно услугите на ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ

2)      НАСОЧВАНЕ на страните по делата чрез активно провеждане на процедура по препращане към медиация, съгл.чл.140 ГПК

3)      СЪДЕЙСТВИЕ, осигурено чрез координаторите към съдилищата, по организиране на процедурата по медиация

4)      ПРЕДОСТАВЯНЕ на наличната материална база на ВОС и ВРС за провеждане на процедурата по медиация

5)      ПОДБОР на квалифицирани и опитни медиатори за провеждане на процедурата по медиация

6)      ГАРАНТИРАНЕ поверителността на провежданата процедура чрез осигуряване на условия за спазване на принципите

7)      ОТЧЕТ И АНАЛИЗ на дейността на Центъра

 

С правилата за работа на Центъра, може да се запознаете тук.

Настоящите правила имат действие от момента на публикуването им на сайтовете на ВОС и ВРС.

Настоящите правила могат да бъдат изменяни или допълвани в случай на необходимост от това.


Медиацията е един от алтернативните способи за разрешаване на спорове, насочени към подобряване достъпа до правосъдие. Тези способи допълват съдебното производство. В много случаи могат да се окажат дори по-подходящият начин за разрешаването на конфликти, тъй като водят до доброволно съблюдаване на правото, което намира своето обяснение в психиката на човека. Социалната ценност на медиацията е в това, че утвърждава присъщата на човека черта сам да разрешава своите проблеми, а не да очаква да му бъде наложено решение от трето лице, каквото винаги ще бъде съдията.

Така чрез медиацията може да бъдат подпомогнати страните да започнат диалог дори тогава, когато това е било невъзможно да се случи преди това.


НОРМАТИВНА ОСНОВА НА МЕДИАЦИЯТА

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз проявяват последователен и дълготраен интерес към алтернативните способи за разрешаване на спорове и особено към медиацията. Затова нормативната уредба на медиацията в България има наднационална рамка, в съответствие с която е хармонизирано вътрешното ни законодателство. 

НАДНАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

 2. Резолюция на Европейски парламент от 13.09.2011 относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата – 2011/2026(INI)

3. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа

R (98) 1 относно семейната медиация

R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси

R (2001) 9 относно медиацията между административни власти и частни лица

R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси

4. Директива 2013/11/ЕС  за алтернативно разрешаване на спорове

5. Регламент (ЕО) № 524/2013 относно он-лайн решаване на потребителски спорове 

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

1. Закон за медиацията, приет м. декември 2004, изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006 , доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011

2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ

 3. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието

 


Процедурата по медиацията се ръководи от следните ПРИНЦИПИ:

1/ ДОБРОВОЛНОСТ – процедурата започва и продължава само докато двете страни са съгласни; всяка от страните е свободна да се оттегли когато пожелае;

2/ РАВНОПОСТАВЕНОСТ- страните имат равни възможности за участие;

3/ НЕУТРАЛНОСТ – медиаторът гарантира еднакво отношение към страни те по спора;

4/ БЕЗПРИСТРАСНОСТ – медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност;

5/ ПОВЕРИТЕЛНОСТ – запазване тайната на информацията, получена по време на процедурата по медиацията. 


Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, адвокати и експерти.

За страните по съдебните спорове услугата е безплатна.

Участието на медиаторите е доброволно и безвъзмездно.


 ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ за вписване като медиатори към Центъра.

Подборът се провежда на два етапа:

 • първи етап – проверка на необходимите документи;
 • втори етап – събеседване
 1. Необходими документи

1.1.   Автобиография (по образец)

1.2.   Мотивационно писмо

1.3.   Снимка дигитална, паспортен формат

1.4.   Сертификат за медиатор

1.5.   Удостоверение за вписване в Регистъра на медиаторите към МП

1.6.   Документ за допълнителна специализация (напр. при търговски спорове, семейни, трудови правоотношения и други отношения)

1.7.   Декларация за приемане на принципите на работа на Центъра - доброволност и безвъзмездност

1.8.   Декларация за съгласие за обработване на личните данни на основание GDPR (ЕС)2016/679 (Регламентът за защита на личните данни).

1.9.   При необходимост може да бъдат изискани препоръки от предишни работодатели и обучаващи организации.

 1. Събеседване

Събеседването се провежда с цел установяване личностни и професионални качества и мотивацията за доброволна и безвъзмездна работа към Центъра;

 

Максимален брой медиатори

За определения срок в списъка на Центърът могат да бъдат вписани максимум 30 медиатори. 

Срок на вписване в списъка на медиаторите в центъра по медиация към района на ВОС (мандат)

Вписването на лицата в списъка на медиаторите към Центъра по медиация е за срок от 3 (три) години

Медиаторите не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

В случай на необходимост от допълнителен брой медиатори се изготвя списък с не повече от 10 на брой резервни членове.

Изключване от списъка на медиаторите

Изключването на медиаторите се извършва в следните случаи:

 • По молба от медиатора
 • При сигнали за неспазен етичен кодекс от медиатора
 • При системен отказ да участва в процедура по медиация - не по-малко от 5 пъти, надлежно документирани от координаторите към Центъра

Комисия по подбора

Подборът на кандидатите се извършва от комисия, определена от двамата председатели на Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна.

Списък на медиаторите

След извършения подбор имената на медиаторите се оповестяват в списък, с който страните могат да се запознаят. 

Ограничения

Не могат да кандидатстват за медиатори лица, които са вписани в списъка на вещите лица и/или са съдебни заседатели в списъците на ВОС, ВРС, ДРС и ПРС.

Включването в списъка на медиаторите към Центъра не създава членски права или привилегии извън правата, посочени в настоящите правила и Закона за медиация. 

Срокове за подаване на документи и за подбор на кандидатите

Срокът за подаване на документи е в периода от 1 до 15 септември преди началото на всеки следващ тригодишен мандат

В периода от 15 до 30 септември се извършва проверка на подадените заявления и документите към тях

В периода 1 до 30 октомври се провежда вторият етап – събеседването

В периода от 1 до 10 ноември се публикува списъкът на медиаторите към Центъра на интернет страниците на ВОС, ВРС, ДРС и ПРС.

Началният мандат започва от 11.11.2019 г. и отброяването на всеки следващ мандат е от посочената дата – 11-ти ноември.

 


СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ на Центъра за медиация при ВОС и ВРС:

 1. Благовеста Ганчева
 2. Бойка Станчева
 3. Борислав Златев
 4. Деспина Вълкова
 5. Дияна Георгиева
 6. Елизабета Смъркова
 7. Емил Радушев
 8. Илина Дюлгерова
 9. Любка Стратиева
 10. Мария Бонева
 11. Миглен Тодоров
 12. Недка Панайотова
 13. Пенка Христова
 14. Росица Илчева
 15. Светла Симеонова
 16. Явор Якимов

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

 1. Препращане към медиация

Процедурата по медиация започва:

 • след препращане от съдията / съдебния състав с информационен формуляр по висящ спор тук и за въззивни дела тук
 • по инициатива на едната/двете страни чрез подаване на заявление.

Страните имат право на избор на медиатор/и от списъка към Центъра.

При невъзможност страните да изберат медиатор/и, такива се определят от координатора към съответния съд.

 1. Етапи на процедурата по медиация

2.1.Процедурата по медиация започва с подписване на декларация за неразгласяване на информация от страните, участващи в процедурата по медиация, както и споразумение за медиация

2.2. Уводни думи от медиатора

2.3. Провеждане на общи и индивидуални срещи между страните и медиатора/ите

2.4. Основания за спиране на процедурата (чл. 14 от ЗМ)

Медиацията се спира:

 • по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 • при смърт на медиатора;
 • в случаите, предвидени в чл. 10, ал. 3.

Ако медиацията се провежда по време на висящо производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата по медиация.

2.5. Основания за прекратяване на процедурата (чл.15 от ЗМ)

Процедурата по медиация се прекратява:

 • с постигането на споразумение между страните (по чл. 16 от ЗМ);
 • по взаимно съгласие на страните;
 • при отказ на една от страните;
 • при смърт на страна по спора;
 • при прекратяване на юридическото лице - страна по спора;
 • с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.
 1. Доклад за обратна връзка

В срок до 3 дни медиаторът има задължението да изпрати към решаващия съдебен състав доклад за резултата от приключилата процедура.

 1. Производство по делото

След приключване на процедурата по медиация висящото производство по делото, което е било спряно, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона.

В случай, че страните са постигнали споразумение, същото се одобрява от съда и производството по делото се прекратява.

В случай, че страните не са постигнали споразумение, производството по делото продължава.

Страните имат възможност да изразят мнението си от работата на медиатора чрез попълване на анкетен лист при съответния координатор. 


КОНТАКТИ  

Работното време на Центъра по медиация:

всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

Адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12, 4 ет. (в сградата, в която се помещава СИС при ВPC).

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете с:

За дела на Окръжен съд Варна: Нора Великова, тел.052 623 362

За дела на Районен съд Варна: Веселина Тодорова, тел. 052 662 579

За дела на Районен съд Девня: Десислава Савова, тел. 0519 92737

За дела на Районен съд Провадия: Румен Вичев, тел. 0518 47722

Ако желаете, може да изпратите запитване по e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 


 

Закон за медиацията

Европейски кодекс за поведението на медиатора

Централизиран електронен портал за медиация

Единен регистър на медиаторите в България

Видео: Препращане към медиация от съдебно заседание

Кратки филми за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове