Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

temida o4iСъобразно Конституцията и Закона за съдебната власт (ЗСВ) в Република България има районни, окръжни, апелативни и военни съдилища, както и Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

Районният съд (РС) е основният първоинстанционен съд в правосъдната система на България. На него са подсъдни всички първоинстанционни граждански и наказателни дела, освен подсъдните на окръжен съд. Районният съд разглежда също така жалби против наказателни постановления, издадени от административни органи. Така например: административните наказания, наложени от органи на МВР и данъчната администрация.

Гражданските дела се разглеждат еднолично от съдия без съдебни заседатели.

Съдийският състав, които разглежда първоинстанционните наказателни дела по дадено дело, зависи от размера на наказанието, предвидено за съответното престъпление. Например:

 • Престъпление, за което се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода - 1 съдия
 • Престъпление, за което се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание - 1 съдия и 2 съдебни заседатели

 

Окръжният съд (ОС) разглежда първоинстанционни граждански и наказателни дела, определени му от закона. Като втора (въззивна) инстанция, окръжният съд разглежда гражданските и наказателни дела, решени от районните съдилища от района. Като първа инстанция, окръжният съд разглежда само някои наказателни дела, които могат да бъдат характеризирани като дела с по-голяма значимост.

Както и при районния съд съдебният състав, които разглеждат дадено дело в окръжния съд, зависи от вида на делото, както следва:

 • Второинстанционни дела (наказателни, граждански, търговски) - 3 съдии
 • Първоинстанционни граждански дела - 1 съдия
 • Първоинстанционни търговски дела - 1 съдия
 • Първоинстанционни наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 г. лишаване от свобода или друго по-тежко наказание - 1 съдия и 2 съдебни заседатели
 • Първоинстанционни наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание не по-малко от 15 г. лишаване от свобода - 2 съдии и 3 съдебни заседатели

 

Апелативният съд (АС) е второинстанционен съд, който:

 • Разглежда делата в състав от трима съдии.
 • Действа като втора инстанция и разглежда жалби и протести срещу актове по първоинстанционните дела на окръжните съдилища от определения му район.
 • Упражнява контрол и организационно ръководство на дейността на окръжните съдилища от своя район.
 • Обобщава и анализира съдебната практика в своя район като ръководство за съдилищата от по-долна инстанция при разглеждане на дела.

 

Върховният касационен съд (ВКС) е висша съдебна инстанция по наказателни и граждански дела в Република България. ВКС има две основни функции:

 • да действа като касационна инстанция при разглеждане на жалбите срещу съдебните актове на по-долни инстанции;
 • да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

 

Върховният административен съд (ВАС) е инстанция, която разглежда административни актове на изпълнителни органи. Той осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите.

Върховният административен съд също така има юрисдикция върху цялата територия на България. Той е единствената инстанция, която се произнася по спорове относно законосъобразността на актове на Министерския съвет и на министрите,както и на други актове, посочени в закон, като подлежащи на обжалване само пред ВАС, например, изборни резултати.