Правила за достъп на журналисти
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Достъп до информация за дела

          Журналистите могат да направят справка само по дела, по които има влязъл в сила съдебен акт, след писмено разрешение на съдията-докладчик или председателя на съответния съд (в случай, че е невъзможно разрешението да бъде дадено от докладчика). За целта се попълва стандартна бланка по утвърден образец, за издаване на разрешение за достъп до конкретно дело.

Бланката се представя от репортера на деловодителя и е основание за предоставяне на достъп до съответното дело или част от него.

           Журналистът се запознава с материалите по делото в присъствието на завеждащия връзки с обществеността или друг съдебен служител в стаята за четене на дела. Бланките се съхраняват в специален регистър при завеждащия връзки с обществеността.

video cam cat

Фотоапарати и камери в съдебната зала

            Видеозаписи и фотографии в съдебната зала, по време на съдебно заседание, се правят само с разрешение на председателя на състава, разглеждащ делото, към което има проявен интерес и със съгласието на страните - участници. Снима се само през първите 3 минути след влизане на съдебния състав в заседателната зала. Съгласно чл.32, ал.2 от Конституцията на Република България - никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие. Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от процеса се записва в протокола за заседанието.

При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от председателя на съда, в определен ден и час може да се осигури свободен достъп до залите в съда (когато в тях не се провеждат заседания) и коридорите на палатата. В този случай могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали, когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при разглеждане на конкретно дело.

            Правенето на звукозаписи в съдебна зала по време на заседание е недопустимо. Основният принцип в наказателното право е, че дадено лице се счита за невинно до доказване на неговата вина с влязла в сила присъда (презумпцията за невиновност). Ако има разрешение свободно да се разпространяват записи, направени по време на заседание, които могат да помогнат да се идентифицира обвиняемият, преди да бъде произнесена присъдата, това може да предхожда произнасянето на решението. Съществува риск в случай, че съдът постанови оправдателна присъда, замесеното лице вече да е осъдено от общественото мнение, на базата на снимки от медиите.

Ето защо, и на този етап е приложимо правото на справедлив съдебен процес.

По време на съдебното заседание стават известни данни, които са от личен характер. Ето защо, за да се защити личният и семейният живот на жертвите на престъпления, не е позволено против волята им да се правят записи, в които фигурират.