Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

Лицензирани оценители на земеделски земи

584. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
585. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
586. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
587. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
588. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
589. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
590. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
591. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
592. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
593. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
594. Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
595. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
596. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
597. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
598. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
599. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
600. Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
601. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
602. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
603. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
604. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
605. Еленка Илиева Бешковска – агроном;
606. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
607. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
608. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
609. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
610. Йордан Иванов Вучков – геодезист;
611. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
612. Калина Василева Василева – строителен инженер;
613. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
614. Лена Христова Тодорова – електроинженер;
615. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
616. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
617. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
618. Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
619. Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
620. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
621. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
622. Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
623. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
624. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
625. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
626. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
627. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
628. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
629. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
630. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
631. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
632. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
633. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
634. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
635. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
636. Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
637. Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
638. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

639. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
640. Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
641. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
642. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
643. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
644. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
645. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
646. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
647. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
648. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
649. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
650. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
651. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
652. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
653. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
654. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
655. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
656. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
657. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
658. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

659. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител;
660. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
661. Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
662. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
663. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
664. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
665. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
666. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
667. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
668. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
669. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
670. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
671. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
672. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
673. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
674. Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
675. Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
676. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
677. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
678. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
679. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
680. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
681. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
682. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
683. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
684. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
685. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
686. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
687. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
688. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
689. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
690. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
691. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
692. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
693. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
694. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
695. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
696. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
697. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
698. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
699. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
700. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
701. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
702. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
703. Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
704. Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителство. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
705. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
706. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
707. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
708. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
709. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
710. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
711. Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи;
712. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
713. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
714. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
715. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
716. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
717. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
718. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
719. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
720. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
721. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
722. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
723. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
724. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
725. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
726. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
727. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
728. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
729. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
730. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
731. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
732. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
733. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
734. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
735. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
736. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
737. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
738. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
739. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
740. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
741. Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
742. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
743. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
744. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро – строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
745. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
746. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
747. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
748. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
749. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
750. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво „Секретно”;
751. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
752. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
753. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
754. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
755. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
756. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;