Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно - изкуствоведски експертизи

577. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
578. Костадин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

Екология и ландшафтна архитектура

579. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
580. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
581. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;