Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

434.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
435.    Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
436.    инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

437.    Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
438.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
439.    Ангелина Росенова Петрова – строителен иженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
440.    Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
441.    Анна Димитрова Демирева – архитект;
442.    Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
443.    Антоанета Стефанова Герова – строителен инженер; специалност “Промишлено и гражданско  строителство”;
444.    Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
445.    Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
446.    Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
447.    Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
448.    Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
449.    Васко Георгиев Симеонов – архитект;
450.    Валерия Цолова  Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
451.    Васил Димитров Власковски – геодезист;
452.    Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
453.    Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
454.    Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
455.    Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
456.    Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
457.    Веселина Русева Русева – геодезист;
458.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
459.    Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
460.    Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
461.    Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
462.    Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
463.    Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
464.    Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
465.    Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
466.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно – техническа експертиза;
467.    Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
468.    Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
469.    Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
470.     Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
471.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
472.    Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
473.    Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
474.    Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
475.    Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
476.    Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
477.    Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
478.    Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
479.    Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
480.    Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
481.    Живко Маринов Коев – геодезист;
482.    Живко Русев Железов – архитект;
483.    Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
484.    Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
485.    Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
486.    Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
487.    Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
488.    Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
489.    Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
490.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
491.    Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
492.     Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран  оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
493.    Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
494.    Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
495.    Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
496.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
497.    Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
498.    Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
499.    Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
500.    Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
501.    Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
502.    Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
503.    Милан Стоянов Димитров – архитект;
504.    Милка Димитрова Атанасова - строителен  инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
505.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
506.    Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
507.    Надя Стаматова Стаматова – архитект;
508.    Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна  политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
509.    Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
510.    Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и ценообразуване на строителството;
511.    Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
512.    Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия;
513.    Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
514.    Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
515.    Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
516.    Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
517.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
518.    Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”;
519.    Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
520.    Пламен Стефанов Колчев – архитект;
521.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
522.    Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
523.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
524.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
525.    Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
526.    Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
527.    Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
528.    Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
529.    Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически  експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
530.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
531.    Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
532.    Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
533.    Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
534.    Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
535.    Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
536.    Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
537.    Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
538.    Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
539.    Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
540.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
541.    Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
542.    Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
543.    Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
544.    Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;