Вещи лица
Окръжен съд Варна

Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

438.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
439.    Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
440.    инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

441.    Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
442.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
443.    Ангелина Росенова Петрова – строителен иженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
444.    Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
445.    Анна Димитрова Демирева – архитект;
446.    Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
447.    Антоанета Стефанова Герова – строителен инженер; специалност “Промишлено и гражданско  строителство”;
448.    Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
449.    Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
450.    Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
451.    Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
452.    Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
453.    Васко Георгиев Симеонов – архитект;
454.    Валерия Цолова  Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
455.    Васил Димитров Власковски – геодезист;
456.    Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
457.    Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
458.    Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
459.    Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
460.    Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
461.    Веселина Русева Русева – геодезист;
462.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
463.    Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
464.    Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
465.    Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
466.    Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
467.    Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
468.    Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
469.    Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
470.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно – техническа експертиза;
471.    Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
472.    Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
473.    Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
474.     Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
475.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
476.    Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
477.    Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
478.    Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
479.    Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
480.    Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
481.    Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
482.    Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
483.    Емил Младенов Александров – строителен инженер –водоснабдяване и канализация;
484.    Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
485.    Емилия Любомирова Василева – строителен  инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
486.    Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
487.    Живко Маринов Коев – геодезист;
488.    Живко Русев Железов – архитект;
489.    Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
490.    Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
491.    Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
492.    Иван Тодоров Иванов – архитект;
493.    Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
494.    Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
495.    Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
496.    Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
497.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
498.    Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
499.     Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран  оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
500.    Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
501.    Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
502.    Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
503.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
504.    Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
505.    Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
506.    Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
507.    Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
508.    Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
509.    Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
510.    Милан Стоянов Димитров – архитект;
511.    Милка Димитрова Атанасова - строителен  инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
512.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
513.    Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
514.    Надя Стаматова Стаматова – архитект;
515.    Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна  политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
516.    Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
517.    Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
518.    Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и ценообразуване на строителството;
519.    Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
520.    Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия;
521.    Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
522.    Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
523.    Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
524.    Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
525.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
526.    Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”;
527.    Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
528.    Пламен Стефанов Колчев – архитект;
529.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
530.    Пламена Иванова Симеонова – експерт геодезия;
531.    Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
532.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
533.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
534.    Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
535.    Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
536.    Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
537.    Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
538.    Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически  експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
539.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
540.    Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
541.    Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
542.    Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
543.    Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
544.    Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
545.    Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
546.    Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
547.    Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
548.    Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
549.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
550.    Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
551.    Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
552.    Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
553.    Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;
554.    Юлия Недева Железова – архитект, специалист по: архитектурно- строителни, археологически парково градинско изкуство, селищни структури и територии, етнографски с тези характеристики;