Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Педагози

739. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър по специалност "Здравни грижи";
740. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
741. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;

Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда

742. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
743. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
744. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
745. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
746. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;

Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове

747.    Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
748.    Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
749.    Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
750.    Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
751.    Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
752.    Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
753.    Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
754.    Нено Белчев Белчев – професионален художник;
755.    Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
756.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
757.    Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
758.    Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
759.    Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.