Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

Лицензирани оценители на земеделски земи

567.    Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
568.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
569.    Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
570.    Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво  „Секретно”;
571.    Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
572.    Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
573.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
574.    Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
575.    Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
576.    Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
577.    Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
578.    Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
579.    Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
580.    Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
581.    Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
582.    Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
583.    Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
584.   
585.    Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
586.    Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
587.    Еленка Илиева Бешковска – агроном;
588.    Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
589.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
590.    Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
591.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
592.    Йордан Иванов Вучков – геодезист;
593.    Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
594.    Калина Василева Василева – строителен инженер;
595.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
596.    Лена Христова Тодорова – електроинженер;
597.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
598.    Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до  11.05.2021г.
599.    Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
600.    Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
601.    Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
602.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
603.    Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
604.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
605.    Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
606.    Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
607.    Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
608.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
609.    Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
610.    Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
611.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
612.    Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
613.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
614.    Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
615.    Танислав Христов Онцов – строителен  инженер;
616.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
617.    Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
618.    Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
619.    Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

620.    Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
621.    Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
622.    Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини  и съоръжения;
623.    Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
624.    Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини  и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
625.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
626.    Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
627.    Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
628.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
629.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
630.    Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
631.    Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
632.    Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
633.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
634.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
635.    Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
636.    Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
637.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
638.    Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
639.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

640.    Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител;
641.    Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
642.    Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
643.    Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
644.    Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
645.    Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
646.    Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
647.    Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
648.    Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
649.    Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
650.    Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
651.    Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
652.    Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
653.    Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
654.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
655.    Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
656.    Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
657.    Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
658.    Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
659.    Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини  и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
660.    Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
661.    Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
662.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
663.    Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
664.    Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
665.    Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
666.    Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
667.    Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи  и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
668.    Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи  и на цели държавни и общински предприятия;
669.    Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
670.    Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
671.    Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
672.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
673.    Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
674.    Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
675.    Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
676.    Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
677.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
678.    Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
679.    Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
680.    Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
681.    Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
682.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
683.    Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
684.    Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
685.    Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
686.    Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
687.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
688.    Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
689.    Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
690.    Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до  11.05.2021г.
691.    Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
692.    Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи;
693.    Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
694.    Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
695.    Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
696.    Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
697.    Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
698.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
699.    Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
700.    Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
701.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
702.    Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
703.    Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
704.    Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими имоти, строителство и архитектура, цени и ценообразуване на строителството;
705.    Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
706.    Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
707.    Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
708.    Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
709.    Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
710.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
711.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
712.    Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
713.    Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
714.    Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
715.    Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
716.    Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
717.    Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
718.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
719.     Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
720.    Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
721.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
722.    Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
723.    Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
724.    Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
725.    Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
726.    Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро – строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
727.    Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
728.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
729.    Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
730.    Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
731.    Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
732.    Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво „Секретно”;
733.    Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
734.    Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
735.    Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
736.    Танислав Христов Онцов – строителен  инженер;
737.    Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
738.    Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;