Вещи лица
Окръжен съд Варна

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Ветеринарни лекари

562.    Златина Христова Димова–Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
563.    Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
564.    Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

Съдебно-агротехническа експертиза

565.    Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
566.    Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
567.    Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
568.    Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран  оценител на земеделски земи;
569.    Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
570.    Петранка Михайлова Велчева – агноном, специалност Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, растителна защита;
571.    Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;