DSC 0630sDSC 0648s

Днес се проведе Годишното събрание на Окръжен съд – Варна, на което бяха представени акцентите от годишния доклад на съдебната институция за изминалата 2016 г. Присъстваха административният ръководител на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян и заместник – председателите на съдебната институция, ръководителят на Окръжна прокуратура Владимир Чавдаров, както и административните ръководители на районните съдилища във Варна, Провадия и Девня Ерна Якова, Катя Савова и Димо Цолов.

 

Според събраните статистически данни се отчита намаление на постъпилите и разгледани дела през 2016 г. спрямо  предходните 2015 г. и 2014 г. Разгледани са общо 7241 дела, свършени са 6086, като от тях 4995 са със съдебен акт по същество, а 1091 са прекратени.

Приключените в 3-месечен срок са 5262, което е 86% от общия брой дела. Процентът на решените в едномесечен срок дела се запазва относително стабилен за тригодишния период. Резултатите са показателни за бързината на правораздаване във ОС – Варна - 97% от делата са постановени в едномесечен срок.

Анализът показва, че бързината на правораздаването не е за сметка на качеството. През изминалата година 1385 акта на ОС – Варна са върнати от горна инстанция след обжалване, от които 705 са потвърдени, 231 – отменени, а 267 са недопуснати до касационно обжалване.

Натовареността на съдиите от ВОСВарненски Окръжен съд - по щат и действителна през 2016 г. е била по-ниска в сравнение с тази от предходните две години. Средномесечно един съдия е разглеждал 12.9 дела, спрямо делата за разглеждане, 10.16 дела -  спрямо свършените дела.

При сравнение  с останалите 28  окръжни съдилища в страната е видно, че Окръжен съд - Варна се нарежда по натовареност след Софийски градски съд и Окръжен съд-Пловдив.

На годишното събрание на Окръжен съд – Варна административният ръководител Марин Маринов отчете всички дейности и проекти, по които институцията е работила през изминалата година.  На 11 април 2016 бе открита Синя стая (специализирано помещение за провеждане на разпити на деца, свидетели или жертви на насилие). Тя е първата, построена от българското правителство, с финансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, в изпълнение на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.

През 2016 година „Синята стая“ е използвана 11 пъти за разпити на малолетни, предимно по дела на Районен съд – Варна.

Завърши една изключително успешна година за Центъра по медиация към района на Окръжен съд – Варна, с 58 препратени дела от 11 съдебни състава на Районен и Окръжен съд. В рамките на 12 месеца бяха насрочени 42 медиации, проведени 75 срещи и сключени 15 споразумения от спорещи в съда страни.

Според годишната статистика в Центъра по медиация към района на Окръжен съд – Варна средномесечно се провеждат по 6 срещи, а на 4 месеца се сключват по 5 споразумения. В края на 2016 година в срещите за решаване на спорове извън съда участват безвъзмездно 18 медиатори с различни професии.

От началото на 2017 година досега (за почти 3 месеца) в Центъра по медиация към района на Окръжен съд – Варна има постъпили 20 заявления за медиация (2 са по дела на ОС, а останалите – на РС). Проведени са 9 медиации с общо 10 срещи, сключени са 7 споразумения. Това е двойно по-висок резултат от постигнатото за първото тримесечие на миналата година.

Окръжен съд - Варна продължава да работи по образователни проекти за повишаване правната култура на младите хора. През 2016 бяха обхванати около 1000 ученици в двата образователни проекта, насочени към варненските училища. В тях се включиха 17 съдии от Окръжен съд - Варна. Поради засиления интерес и добрата координация между съдебната институция и Регионалното управление по образованието, през 2017 година срещите с ученици са с двойно по-висока интензивност.

На 1.09.2016 г. бе подписан договор между Окръжен съд – Варна и Икономическия университет – Варна за участие в съвместен проект, наречен „Младите и правосъдието“. През 2016 година бяха проведени 2 съвместни прояви с участието на широката общественост, 1 публична лекция пред студенти на съдия от ОС – Варна, 3 посещения на студенти на съдебни заседания на Търговско отделение.

Участието на Окръжен съд – Варна в проекти и инициативи, насочени към младите хора, е мотивирано от нагласата, че повишената правна култура и информираност са най-добрата превенция срещу престъпността и проявите на агресия в ученическа възраст.

ЕЛЕНА КУЛЕВА

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА