Работа
Окръжен съд Варна

Протокол на комисията за класиране на кандидатите

Протокол на комисията за допускане на кандидатите до етап "събеседване"етап "събеседване"


 З А П О В Е Д

№  РД - 0761

гр.Варна, 30.05.2019 г.

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс

На основание чл.86, ал.1 т.11 във вр. с чл. 343 ал. 1 от Закона за съдебната власт, във вр. с чл. 89 – 96 от Кодекса на труда, вр. с чл.340, ал.1 ЗСВ и

чл.135 и следващите от  Правилника за администрацията в съдилищата

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

I. Обявявам конкурс за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щатна бройка „системен администратор“ по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, в Окръжен съд – Варна.

II. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Минимални изисквания
  • са български граждани, граждани на друга държава – членка на ЕС, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
  • са навършили пълнолетие;
  • не са поставени под запрещение;
  • не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  • не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
  • не страдат от психично заболяване;
  • имат завършено висше техническо образование с компютърна насоченост с образователно-квалификационна степен “магистър”;
  • Трудов стаж  и  професионален  опит – не  по- малко  от  4 /четири/  години  по  специалност с информационна насоченост;
  • не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  • не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
  • не са съветници в общински съвет, не са народни представители;
  • не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  • при подписване на трудов договор/споразумение за заемане на длъжността не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
  • при подписване на трудов договор/споразумение за заемане на длъжността не са адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители или да упражняват друга свободна професия.
  • да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители;
 1. Специфични изисквания

2.1. познаване на  мрежовите операционни системи;

2.2. познаване и боравене с бази данни SQL, Firebird, MySQL;

2.3. умения за откриване на проблеми в мрежовото оборудване и отстраняването им;

2.4. умения за откриване и отстраняване на повреди в компютърния и периферен хардуер;

2.5. владеене на нормативната  уредба  на  съдебната система;

2.6. отговорност за точното и  качествено  изпълнение  на  утвърдените  с  длъжностна  характеристика  задачи;

2.7. отговорност за изготвените становища, анализи, писма и дадени  указания /предложения/;

2.8. отговорност  за  опазване  на  получената  служебна  информация  и спазване  на  трудовата  и  технологична  дисциплина;

2.9. Трудов  стаж  и  професионален  опит – не  по- малко  от  4 /четири/  години  по  специалност с информационна насоченост;

2.10. лични делови качества – инициативност, оперативност, комуникативност;

2.11. умения за работа в екип, лоялност.

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността “системен администратор” в съдебната система.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

 • писмено заявление за участие – по образец /изрично писмено пълномощно, ако документите се подават от пълномощник/;
 • автобиография – по образец;
 • декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ / по образец/;
 • декларация по чл.340а, ал.2 от ЗСВ / по образец/;
 • копие на документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • медицинско свидетелство за работа /със заверка и от Областния диспансер за психични заболявания, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на отчет за психическо заболяване/;
 • копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
 • копия от документи за придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език, трудов стаж, препоръки от предишни работодатели и др. /представят се по желание на кандидата/.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс, за обявени свободни щатни бройки в Окръжен съд – Варна, в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД) - по образец се предоставя при подаването.

IV. Оповестяването на конкурса да се осъществи:

 • чрез обява в един местен ежедневник;
 • чрез публикуване на интернет - страницата на ОС-Варна, www.vos.bg
 • чрез обявяване на информационното табло в сградата на ОС-Варна,ет.1;

V. Кандидатите подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в Съдебната палата - гр.Варна пл.”Независимост” № 2, стая 422, ет.4, чрез Човешки ресурси срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа. Краен срок за приемане на документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкура в местен ежедневник. В този срок желаещите могат да получат длъжностна характеристика за обявената длъжност.

VI. Минимален размер на основната заплата за длъжността „системен администратор“, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: ОМЗ – 1161 лв.;

VII. Конкурсът да се проведе от комисия, чийто членове да се определят с отделна заповед, съобразно чл. 139 ал. 1 от ПАС. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

VIII. След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкура, назначената комисия провежда заседание за допускане на кандидатите. Решението им се оформя в протокол, като съобразно него се изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати /за всеки недопуснат се посочват и основанията за това. Посочват се датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса /вкл. датите, часовете и местата за отделните етапи/.

IX. Списъците по т. VIII. се публикуват на интернет-страницата на съда и информационното табло в сградата на ОС-Варна, ет.1 не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Председателя на ОС-Варна в 7-дневен срок от обявяването на списъците в ст.422, ет.4. Председателят на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок от постъпване на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.

X. Конкурсът да се проведе на два етапа:

 • първи етап – проверка на документи и допустимост;
 • втори етап – събеседване. Въпросите са свързани със задълженията на съд.служител по Правилника за администрацията в съдилищата, задълженията по длъжностната характеристика. Познания в областта на Информационните системи и технологии. Оценка на личностните качества на кандидата.

Комисията провежда събеседването лично с всеки кандидат.

Кандидатите се оценяват от назначената комисия по шестобалната система. Крайната оценка на всеки кандидат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията. Максималната оценка, която може да получи кандидата е 6 точки. 

XII. За работата си комисията съставя протокол, в който отразява резултатите от втори етап и класирането. Протокола с оценяването и класирането се представя на председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, протокола се обявява и на интернет страницата на ОС-Варна и информационното табло в сградата на ОС-Варна, ет.1.

XIII. С класираният на първо място кандидат за „системен администратор“  се сключва споразумение при спазване разпоредбите на чл.107а, ал.4 от КТ.

XIV. Изпълнението на заповедта възлагам на конкурсната комисия, а цялостната организацията – на съдебния администратор, административния секретар и Човешки ресурси. При необходимост да се подпомагат и от други съдебни служители определени от съдебния администратор.

 

 

МАРИН МАРИНОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС- ВАРНА

 


ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Длъжностна характеристика СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 1, от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 1, от Закона за съдебната власт /ЗСВ/

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 КТ и чл. 340а, ал. 2, от ЗСВпо чл.107а, ал.1 КТ и чл. 340а, ал. 2, от ЗСВ

Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс за обявени свободни щатни бройки в Окръжен съд – Варна, в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД)