Работа
Окръжен съд Варна

Протокол на комисията за класиране на кандидатите

ВАЖНО! Промана на графика за явяване на втори етап!

Протокол на комисията за допускане на кандидатите до етап "събеседване"етап "събеседване"

График за явяване на допуснатите кандидати на етап "събеседване"


 

З А П О В Е Д

№  РД - 0759

гр.Варна, 30.05.2019 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс

На основание чл.86, ал.1 т.11 във вр. с чл. 343 ал. 1 от Закона за съдебната власт, във вр. с чл. 89 – 96 от Кодекса на труда, вр. с чл.340, ал.1 ЗСВ и

чл.135 и следващите от  Правилника за администрацията в съдилищата

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

I. Обявявам конкурс за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щатна бройка „съдебен архивар“ по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, в Окръжен съд – Варна.

 

 1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
 2. Минимални изисквания
  • са български граждани, граждани на друга държава – членка на ЕС, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
  • са навършили пълнолетие;
  • не са поставени под запрещение;
  • не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  • не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
  • не страдат от психично заболяване;
  • минимална степен на завършено образование - средно (средно-специално) и препоръчителен опит – две години общ трудов стаж;
  • не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  • не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
  • не са съветници в общински съвет, не са народни представители;
  • не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  • при подписване на трудов договор/споразумение за заемане на длъжността не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
  • при подписване на трудов договор/споразумение за заемане на длъжността не са адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители или да упражняват друга свободна професия.
  • да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители;
 1. Специфични изисквания

2.1. Компютърна грамотност;

2.2. Познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация;

2.3. Познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;

2.3. Познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;

2.4. Лични делови качества: инициативност, оперативност и комуникативност;

2.5. Познания в областта на архива, номенклатурата и  и нормативните изисквания;

2.6. Умения за работа в екип, лоялност.

            Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността “съдебен архивар”.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

 • писмено заявление за участие – по образец /изрично писмено пълномощно, ако документите се подават от пълномощник/;
 • автобиография – по образец;
 • декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ / по образец/;
 • декларация по чл.340а, ал.2 от ЗСВ / по образец/;
 • копие на документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • медицинско свидетелство за работа /със заверка и от Областния диспансер за психични заболявания, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на отчет за психическо заболяване/;
 • копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
 • копия от документи за придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език, трудов стаж, препоръки от предишни работодатели и др. /представят се по желание на кандидата/.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс, за обявени свободни щатни бройки в Окръжен съд – Варна, в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД) - по образец се предоставя при подаването.

IV. Оповестяването на конкурса да се осъществи:

 • чрез обява в един местен ежедневник;
 • чрез публикуване на интернет - страницата на ОС-Варна, www.vos.bg
 • чрез обявяване на информационното табло в сградата на ОС-Варна,ет.1;

V. Кандидатите подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в Съдебната палата - гр.Варна пл.”Независимост” № 2, стая 422, ет.4, чрез Човешки ресурси срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа. Краен срок за приемане на документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник. В този срок желаещите могат да получат длъжностна характеристика за обявената длъжност.

VI. Минимален размер на основната заплата за длъжността „съдебен архивар“, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: ОМЗ – 704 лв.;

VII. Конкурсът да се проведе от комисия, чийто членове да се определят с отделна заповед, съобразно чл. 139 ал. 1 от ПАС. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

VIII. След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса, назначената комисия провежда заседание за допускане на кандидатите. Решението им се оформя в протокол, като съобразно него се изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати /за всеки недопуснат се посочват и основанията за това. Посочват се датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса /вкл. датите, часовете и местата за отделните етапи/.

IX. Списъците по т. VIII. се публикуват на интернет-страницата на съда и информационното табло в сградата на ОС-Варна, ет.1 не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Председателя на ОС-Варна в 7-дневен срок от обявяването на списъците в ст.422, ет.4. Председателят на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок от постъпване на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.

X. Конкурсът да се проведе на два етапа:

 • първи етап – проверка на документи и допустимост;
 • втори етап – събеседване. Въпросите са свързани със задълженията на съд.служител по Правилника за администрацията в съдилищата и задълженията по длъжностната характеристика. Познания в областта на съдебната система. Оценка на личностните качества на кандидата.

Комисията провежда събеседването лично с всеки кандидат.

Кандидатите се оценяват от назначената комисия по шестобалната система. Крайната оценка на всеки кандидат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията. Максималната оценка, която може да получи кандидата е 6 точки. 

XII. За работата си комисията съставя протокол, в който отразява резултатите от втори етап и класирането. Протокола с оценяването и класирането се представя на председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, протокола се обявява и на интернет страницата на ОС-Варна и информационното табло в сградата на ОС-Варна, ет.1.

XIII. С класираният на първо място кандидат за „съдебен архивар“  се сключва споразумение при спазване разпоредбите на чл.107а, ал.4 от КТ.

XIV. Изпълнението на заповедта възлагам на конкурсната комисия, а цялостната организацията – на съдебния администратор, административния секретар и Човешки ресурси. При необходимост да се подпомагат и от други съдебни служители определени от съдебния администратор.

 

МАРИН МАРИНОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС- ВАРНА


ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Длъжностна характеристика АРХИВАР

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 1, от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 1, от Закона за съдебната власт /ЗСВ/

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 КТ и чл. 340а, ал. 2, от ЗСВпо чл.107а, ал.1 КТ и чл. 340а, ал. 2, от ЗСВ

Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс за обявени свободни щатни бройки в Окръжен съд – Варна, в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД)