Работа
Окръжен съд Варна

Последна обновена на 15.09.2017г.

Обявата е публикувана на 05.07.2017г. във  вестник „Черно море“

ОБЯВЯВА

 КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

Описание на длъжността: Осъществява комуникационната политика на съда. Разработва и осъществява медийната стратегия, предоставяинформация на медиите и обществеността за работата на съда, разработва програми за популяризиране работата и издигане авторитета на съдебната система в обществото. Подпомага административния ръководител при информирането на обществеността и комуникацията със средствата за масово осведомяване. Отговаря за протокола в Окръжен съд - Варна, активно участва в координацията, управлението и реализирането на проекти, в които участва съда. Следи и актуализира информацията на сайта на институцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

       Да са български граждани, навършили пълнолетие; Да имат завършено висше образование – образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по журналистика, публична комуникация, публична администрация, връзки с обществеността, масови комуникации, филология или право; Да имат минимален трудов стаж пет години, от които минимум три години в областта на PR или журналистика; Да не  са поставени под запрещение; Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

       Специфични изисквания за длъжността:

Да има познания за същността и дейността на правораздавателната система. Да познава и използва средствата за институционална комуникация. Да планира и провежда комуникационни дейности, политики, програми. Да взаимодейства с медии, институции, граждани, партньори и потребители на съдебно-административни услуги. Да проучва, анализира, предвижда тенденции в обществените нагласи към институцията. Да е информиран и отзивчив към общественото мнение. Да проявява инициативност, критично мислене, бързо решаване на проблеми. Да проявява толерантност и умения за работа в екип. Висока езикова култура. Отговорност и спазване на срокове. Владеене на чужд език с минимално ниво В1;

Начин на провеждане на конкурса:

- първи етап – по документи

- втори етап – писмена задача за креативност, създаване на прессъобщение, оценяване на езикова и правна култура, тест. Продължителността на този етап е един астрономически час.

Ще бъдат допуснати само кандидатите, които отговарят на изискванията за длъжността.

- трети етап – събеседване с допуснатите кандидати за оценка на комуникационни умения, езикова култура; познаване на общата нормативна уредба в областта на съдебната власт, познаване устройството и функциите на съдебната система, нормативната уредба регламентираща дейността й - ЗСВ и Правилника за администрацията в съдилищата; познаване дейността, свързана с провеждане на комуникационната стратегия и комуникационната политика на ВСС; визия за изпълнение на длъжността;

Ще бъдат допуснати само кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър 4.50.

Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично  или чрез пълномощник: заявление за участие в конкурса /по образец/, подробна автобиография; копие на лична карта; копия от диплом за завършено образование; декларации, съгласно чл.132, ал.2 и чл. 136 ал.2, т.1 от ПАС; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; удостоверение от психиатричен диспансер за липса на психично заболяване; копие от трудова, служебна или осигурителна книжка; други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност - копия. Минимален размер на основната заплата за длъжността 838 лева.

Срок за подаване на документите: 30 дни от датата на публикуване на обявата.

Място на подаване на документите: Окръжен съд Варна пл.”Независимост” № 2, ет.4 стая № 422 –  от 9.00 ч. до 14.00ч. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон:  052/ 622062 /вътр.122/, а отинтернет-страницата на ВОС -  http://vos.bg могат да изтеглят заявление, декларации, длъжностна характеристика.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Заповед за обявябане на конкурса
Длъжностна характеристика
Заявление
Декларация по чл.132
Декларация по чл. 136

РЕЗУЛТАТИ:

Протокол за допускане на кандидати до втори етап
Списък на допуснатите до втори етап кандидати

07.09.2017 г.
Протокол с резултати от втори етап от провеждането на конкурса
Заповед за нацначаване ан комисия за трети етап

15.09.2017 г.

Протокол с резултати от третия етап от провеждането на конкурса